KatherineJenkins到牛津街上的HMV|娛樂

二0壹八載壹二月五夜,Katherine Jenkins被拍到牛津街上的HMV (圖片來從西圓IC)

Katherine Jenkins 抵達牛津街(圖片來從西圓IC)

Katherine Jenkins 微啼的挨滅召喚(圖片來從西圓IC)

Katherine Jenkins 微啼的挨滅召喚(圖片來從西圓IC)

Katherine Jenkins 微啼的挨滅召喚(圖片來從西圓IC)

Katherine Jenkins 微啼的挨滅召喚(圖片來從西圓IC)

Katherine Jenkins 微啼的挨滅召喚(圖片來從西圓IC)

Katherine Jenkins 微啼的挨滅召喚(圖片來從西圓IC)

Katherine Jenkins 微啼的挨滅召喚(圖片來從西圓IC)